Program

Szakmai program:

- A "Fészek" Fogyatékos Otthon célja, feladata
- Működési alapelvek
- Szociális beilleszkedést elősegítő program
- Egyéni fejlesztés
- Szabadidő
- Érdekvédelem
- Előgondozás
- Szervezeti felépítés
- Szolgáltatások köre
- Az alapellátáson túl nyújtott szolgáltatások
- A szolgáltatás igénybevételének feltételei
- Zárógondolat

--------------------------------------------------------------------------------
A "Fészek" Fogyatékos Otthon célja, feladata
Az Élet - Esély Autistákat Segítő Egyesület "Fészek" Fogyatékosok Otthonát autista és más fogyatékos fiatalok számára hozta létre, és működteti.
A "Fészek" Fogyatékosok Otthona Kozármisleny központjában egy 208 négyzetméteres, kertes hat éves családi házban működik. Tíz autista és más fogyatékos gyermek és fiatal élheti itt tartalmas és változatos életét. A lakószobák egy, illetve kétágyasak, melyekhez szintenként külön fürdőszoba tartozik. A közös helységek, a konyha - étkező, nappali, a kert tágasak, és alkalmasak a közös programok lebonyolítására, vendégek fogadására. Az alsó szinten /alagsorban/ kiszolgáló helységeket, műhelyeket, klubszobát alakítunk ki.

A "Fészek" Fogyatékosok Otthona a Fészek-program alapelvei szerint szervezi tevékenységét. Meleg, családias légkörben több figyelem, szakértelem jut a lakókra, és biztosítani tudjuk, hogy a sérült gyermek és fiatal is élhesse lehetséges önálló életét.

Célunk a lakók lehető legnagyobb mértékű önállóságának az elérése. A lakókörnyezetbe, a társadalomba való lehető legnagyobb mértékű beilleszkedésüknek az elősegítése, és a munkáltatás alapfeltételeinek a megteremtése. A családias otthon feltételeinek biztosításán kívül meg kívánjuk oldani a lakók munkába állítását, amely segíti integrációjukat.

Működési alapelvek
Az Élet - Esély Autistákat Segítő Egyesület "Fészek" Fogyatékosok Otthona a hatályos jogszabályok alapján működik. A szakmai program a következő törvények és rendeletek alapján készült: az 1999. évi LXXIII.tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. módosításáról; a népjóléti miniszter 1/2000 (I. 7.) SZCSM rendelete a személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről; a szociális és családügyi miniszter 9/1999. /XI. 24./ SZCSM rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről; a Kormány 169/1999. /XI: 24./ Korm. Rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. /II: 17./kormányrendelet módosításáról, a 188/199. (XII. 16.) kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről, a 42/2000. (III.24.) kormányrendelet egyes gyermekvédelmi és szociális jogszabályok módosításáról.

A "Fészek" Fogyatékos Otthonban a lakók életét egy normális napi, heti ritmus köré építjük. Szabályosan tagolt, értelmes tevékenységekkel kitöltött időközökre osztjuk a napot, amelyben a naponta rendszeresen végzett feladatok mellett helyet kapnak az alkalmi tennivalók is. A különböző életszférák programjai és tevékenységei váltakozva illeszkednek egymáshoz. Az otthon így biztonságos és bensőséges személyes területté válik, az iskola és a munkahely pedig elősegíti a kulturális és szociális adaptációs folyamatok elsajátítását és megélését. A szabadidő színterei alkalmat adnak az önkifejezésre, az emberi kontaktusok ápolására és a különböző viselkedésformák és szerepek gyakorlására.

A "Fészek" Fogyatékos Otthonban a lakók szoros közösségben élnek, ahol mindenkinek megvan a saját fontos szerepe, helye. Ahol olyannak fogadják el, amilyen.


Az otthon életében minden lakó egyéni adottságai, képességei és önkéntes vállalásai szerint vesz részt. A lakók a heti rendszerességgel megtartott megbeszélésükön a segítőkkel közösen megtervezik a következő hét feladatait, és értékelik az előző héten elvégzett munkát. A hétvége, a közös szabadidős tevékenységek megtervezése is a heti megbeszélés keretében történik. A lakókat az őket érintő döntésekbe bevonjuk, segítséggel részt vesznek életkörülményeik kialakításában, és lehetőséget kapnak a tőlük telhető legönállóbb életvezetésre.

Szociális beilleszkedést elősegítő program
A fogyatékossággal élő emberek esélyegyenlőségét törvény garantálja, de ennek ellenére még nagyon sok a tennivaló annak érdekében, hogy lakóink a munkaerőpiacon is felvegyék a versenyt az épekkel. Önálló egzisztenciát biztosító munkavégzés lehetősége az értelmileg akadályozottak számára jelenleg elérhetetlennek tűnik, de távlati célunk az, hogy lakóink külső munkahelyeken legyenek alkalmazásban.

A "Fészek" Fogyatékos Otthonban létrehozott műhelyben végzett sikeres munkavégzés értelmet, bíztatást, önérzetet ad, amely hozzásegíti a fiatalokat a szociális akadályozottság leküzdéséhez. A munka-jellegű tevékenységben kerüljük az egészséget vagy a személyiséget veszélyeztető munkafolyamatokat. Jól tagolt, kevés fázisú, lehetőleg kevés helyváltoztatást és átgondolást kívánó, gyors döntéseket nem igénylő, állandóan felügyelt, irányított tevékenységeket végeznek lakóink, amelyek a következők:(gyertyaöntés, agyagozás, terítők hímzése, képeslapkészítés, üvegfestés).


Egyéni fejlesztés
Az egyéni fejlesztő programnak segítenie kell az önmegvalósítást/játék, teljesítőképesség, gyakorlati ügyesség, tájékozódási képesség/ és az eredményes szociális beilleszkedést segítő készségek és képességek /normakövetés, elfogadás, együttműködés, alkalmazkodó képesség / erősítését és továbbfejlesztését. Az egyéni fejlődési ütemekhez való alkalmazkodás szükségessé teszi, hogy munkánkban az egyéni fejlesztést szolgáló, terápiás jellegű programok is megjelenjenek. Lakóinkat meg kell tanítanunk arra, hogyan működik a körülöttünk lévő világ. E tevékenység színtere a séta, kirándulás, utazás, vásárlás, színház, mozi, bábszínház és egyéb rendezvényeken való részvétel. Csodálatos képességeiket gyakran kell megmutatnunk a szűkebb és tágabb környezetükben élő embereknek.

Az egyéni fejlesztés során kiemelten kezeljük a következő területeket:
- A mindennapi életben szükséges elemi készségek képzése, gyakorlása.
- Más emberek életének megismerése
- Önmagáról helyes kép kialakításához segítségnyújtás
- Kapcsolatteremtő és kommunikációs képesség fejlesztése.
- Számára adódó szociális szerepekkel való megismertetés.
- Együttműködésre nevelés.

Az egyéni fejlesztési tervet minden lakó esetében gyógypedagógus készíti, a szülő, vagy ennek hiányában a törvényes képviselő, a lakó és a hozzá legközelebb álló segítő bevonásával. A tervet az elkészítése utáni időben /fél év/ 2 havonta, később félévente vizsgálja felül a fent említett stáb.


Szabadidő
A szabadidő az iskolába járó gyerekeknek, és azoknak a fiataloknak, akiknek van munkájuk pihenőidőt jelent a munkaidő után, s eltöltésénél a leginkább figyelembe kell venni a lakó egyéni igényeit. Azoknál a lakóknál, akik számára nem tudunk munkaalkalmat biztosítani, törekszünk arra, hogy a szabadidő karakteresen elkülönüljön a nap más programjaitól / pl. fejlesztés, játék, terápiás foglalkoztatás/. Célunk, és feladatunk, hogy a szabadidő minél nagyobb részét a lakók az otthon területén kívül töltsék.
Kozármisleny lakossága nagy szeretettel fogadta be a sérült fiatalokat, és egyenrangú polgárainak tekinti őket. Minden rendezvényre meghívják, és elvárják lakóinkat, amely következtében új baráti kapcsolatok is kialakultak közöttük.

Érdekvédelem
Az érdekvédelemnek két területen van létjogosultsága. A szervezeten kívüli érdekvédelem körébe tartozik a külső felekkel szembeni érdekérvényesítés, pl. kórházzal, rendőrséggel, hivatalokkal, hatóságokkal. Az e területeken való fellépés a lakóink érdekében a gondoskodást biztosító szervezet / Élet-Esély Autistákat Segítő Egyesület/ feladata.

A "Fészek" Fogyatékos Otthonban létrehozzuk az Otthon Lakóinak Tanácsát. Ezt a Tanácsot a lakók maguk választják demokratikus módon. A mindennapi életből jövő problémáikat a minden hónap utolsó csütörtökén 14 órakor megtartandó lakógyűlésen hozhatják elő, amelyen az otthon vezetője, a dolgozók /segítők/ képviselője is részt vesz.


Előgondozás
A szociális és családügyi miniszter 9/1999./XI. 24./ rendeletében foglaltak szerint a "Fészek" Fogyatékosok Otthonában az otthon vezetője tájékozódik az ellátást igénybevételére jelentkező életkörülményeiről, egészségi állapotáról, szociális helyzetérő a megfelelő, személyre szabott szolgáltatás biztosítása érdekében, továbbá felkészíti az ellátást igénybe vevőt az intézményi elhelyezésre.

Az előgondozás minden téren a 9/1999. /XI. 24./ SZCSM rendeletben foglaltak szerint történik.


Szervezeti felépítés
Az Élet- Esély Autistákat Segítő Egyesület által létrehozott "Fészek" Fogyatékosok Otthona a következő alapelvek szerint működik:

KISLÉPTÉKŰSÉG: A Fogyatékos Otthon méreteit a normális lakhatási feltételekhez igazodó kis létszámú /10 fő/ szempontok határozzák meg.

NORMALIZÁCIÓ: Lehetővé kívánjuk tenni, hogy lakóink olyan egzisztenciát érjenek el, mely lehetőség szerint a társadalom normális életfeltételeihez legközelebb áll.

VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGEK felmutatása: Lakóinknak alternatívákat kell mutassunk az életüket érintő kérdésekben, hogy választani tudjanak. Mindent elkövetünk azért, hogy az egyéni választás lehetősége az élet minden területén biztosított legyen a számukra.

PERSPEKTÍVA biztosítása: Lakóink előtt megnyíljon az életben való előrelépésnek a lehetősége.

STABILITÁS, CSALÁDIASSÁG: Különböző nemű, életkorú, érdeklődési körű gyermekek és fiatalok együttélése, amely az egymásra figyelésen és a családias légkörön alapul.


DIFFERENCIÁLT KAPCSOLATRENDSZER: kialakítása. A "Fészek" otthonban élőknek lehetőségüklegyen a lakótársaikon, segítőiken, rokonaikon kívül más kapcsolatok kialakítására.

A "Fészek" Fogyatékos Otthonban 10 autista és más fogyatékossággal élő gyermek és fiatal gondozását, segítését végezzük. A kislétszámból, és a feladatainkból következően nincs szükség az otthonban végzett munkáknak a szakmai egységekre való osztására.

A fentiekből következően a "Fészek" Fogyatékosok Otthonában dolgozó segítők feladata a lakók segítése és támogatása a felnőtté válás során, és személyiségük kibontakoztatásának az elősegítése. -ez magába foglalja a lakók életvitelével kapcsolatos tennivalók ellátását, önálló életvitelük elősegítését, valamint a kulturális, szociális, pszichikai és mentálhigiénés fejlesztést és ellátást.
Feladatukhoz tartozik a lakók testi higiéniájának, a lakókörnyezet tisztaságának biztosítása, az otthon gazdálkodásában való részvétel / bevásárlás, pénzgazdálkodás/ kapcsolattartás a szülőkkel, szakemberekkel, az egyéni fejlesztési tervek előkészítésében és betartásában való részvétel, a lakók közötti esetleges konfliktusok kezelése. És érdekvédelmük ellátása.

Az otthonvezető feladatai: Szakmai felelősségvállalás a fogyatékos otthon egész munkájáért, humán erőforrás gazdálkodás, szülőkkel való kapcsolattartás, a ház pénzügyi gazdálkodásáért való felelősségvállalás, érdekképviselet, hivatalos ügyintézések, belső megbeszélések szervezése a munkatársakkal és a lakókkal, adminisztráció. Felelős az előgondozás megtervezéséért, elvégzésének ellenőrzéséért, az egyéni fejlesztési tervek elkészítéséért, és végrehajtásáért.

Munkánkat külső szakemberek is segítik különböző terápiás tevékenységekkel. A szomatikus fejlesztés egyik formája a mozgásnevelés és korrekciós célzatú gyakorlatok, amelyek a gyógytestnevelés körébe tartoznak. Az egyéni terápiás célzatú gyakorlatokat orvosi javaslat és kezelési utasítás alapján szakképzettséggel rendelkező gyógytornász végzi el.

Heti négy órában pszichológus foglalkozik a lakókkal.

A" Fészek" Fogyatékos Otthon folyamatosan működő intézmény. A tíz autista, és más egyéb fogyatékossággal élő lakó gondozásához 6 állandó, havi 160 órás munkaviszonyban álló dolgozót foglalkoztat.
Végzettség szerinti megoszlásuk a következő:
1 fő gyógypedagógus /otthonvezető/
1 fő felsőfokú gyógypedagógiai asszisztens
2 fő középfokú egészségügyi szakközépiskolát végzett segítő
1 fő szakképzettséggel nem rendelkező segítő
1 fő szociális munkás


Megbízási szerződéssel foglalkoztatottak:
1 fő orvos
1 fő pszichológus
1 fő dietetikus


Szolgáltatások köre

Lakhatási lehetőség: Az Élet-Esély Autistákat Segítő Egyesület "Fészek" Fogyatékosok Otthona a lakóknak egy, és kétágyas szobákban biztosítja a családias jellegű gondozást. A közös helységeket a lakók egymás zavarása nélkül szabadon használhatják.

Étkezés napi ötszöri étkezés biztosítása, amelyből legalább egy meleg étel.

Orvosi ellátás megszervezése: A lakók orvosi ellátását az Egyesület biztosítja. A lakóknak azonban joguk van saját háziorvosuk megtartásához. Ha a lakó szakorvosi ellátást igényel, ez esetben az otthon feladata az ellátáshoz jutás megszervezése.

Előgondozás: A szociális és családügyi miniszter 9/1999. /XI. 24./ rendeletében foglaltak szerint.

Foglalkoztatás szervezése: Foglalkoztatás alatt mindazt a célszerű és hasznos, rendszeres fizikai, szellemi és szórakoztató tevékenységet értjük, amely által a fogyatékossággal élő fiatalok élete tartalommal tölthető meg, melynek segítségével - képességeik, hajlamaik felhasználásával - fenntartható és feléleszthető bennük az önbecsülés, a hasznosság és az ép emberek társadalmába való tartozás érzése.
A foglalkoztatás célja tehát a fizikai - szellemi aktivitás megtartása, és fejlesztése, a gondolatok irányítása, új ismeretek szerzése.
A foglalkoztatás szükségessége, hogy az életnek csak akkor van célja, ha tervezni lehet, ha a terveket végre lehet hajtani, s ezzel saját magának, vagy társainak kellemes élményt szerez.
A foglalkoztatásnak gazdasági haszna is lehet, hiszen a létrehozott javakat el lehet adni, s a pénzt egyéb alapvető szükségletek, kielégítésére lehet fordítani.

Gyógyszer ellátás Az intézményben a törvényi rendelkezések által előírt, és orvos által ellenőrzött és jóváhagyott alap gyógyszer készlet áll a lakók rendelkezésére. Az orvos által előírt gyógyszer ellátás finanszírozása a jogszabályokban előírtak szerint történik.

Szabadidő megszervezése: Lakóink eredményes társadalmi integrációjának érdekében a lakókörnyezettel szoros kapcsolatot kívánunk fenntartani. Az otthon alagsorában létrehozandó klubot nyitottá kívánjuk tenni a Kozármislenyben élő gyermekek és fiatalok részére. Az itt működő Művészeti Alapiskolával szoros kapcsolatot építettünk ki, és további közös programokat kívánunk szervezni és lebonyolítani. Pécs város közelségéből következik, hogy mozi- színházlátogatás is gyakori programja lesz az érdeklődő fiataloknak. A már meglévő baráti és rokoni kapcsolataikat ápolni, fejleszteni kívánjuk.

Érdekérvényesítés Az autista és más fogyatékossággal élő gyermekek és fiatalok a hivatalos ügyek intézésében járatlanok, az esetek nagy részében nem tudják, hogy adott problémájuk orvosolható-e, és ezzel a problémával hova, kihez fordulhatnak. Az otthon vezetője felelős azért, hogy a lakókat emberi jogaikban ne korlátozzák.

Az alapellátáson túl nyújtott szolgáltatások
Az alapellátáson túl nyújtott szolgáltatások körét a fenntartó /Élet - Esély Autistákat Segítő Egyesület / az otthonvezetővel együtt határozza meg. Ezen szolgáltatásokat a lakó, illetve a lakó törvényes képviselője az otthonvezetőtől kérheti. A szolgáltatások térítési díját a fenntartó határozza meg, és minden évben március 31-ig felülvizsgálja.
Ezen szolgáltatások díjának változásáról írásban értesíti a lakókat, és azok törvényes képviselőit a naptári év április 15.-ig.

Az alapellátáson túl nyújtott szolgáltatások köre:
Pedikűr, manikűr
Fodrász
Sportolás, lovaglás
Fogászat
Szállítás
Üdültetés
Kísérés magánprogramok esetén

A "Fészek "Fogyatékos Otthon lakóinak jutatott zsebpénz mértéke havi 2000. FT. A zsebpénz felhasználásáról az otthon dolgozói kimutatást végeznek.


A szolgáltatás igénybevételének feltételei

Az otthon szolgáltatásait olyan fogyatékkal élők vehetik igénybe, akik megfelelnek a szociális és családügyi miniszter 9/ 1999 /XI. 24./ SZCSM rendeletében foglaltaknak. A fenntartó egyesület lakószerződést köt minden leendő lakóval, és/vagy törvényes képviselőjével. A lakószerződés tartalmazza a térítési díjak, és az egyszeri hozzájárulások mértékét, illetve az egyéb szolgáltatások igénybevételének díját.


Zárógondolat
A "Fészek" Fogyatékosok Otthonát öt gyermek és fiatal gondviselője alapította, akik olyan életközeget szeretnének gyermekeiknek és azok sorstársainak, ahol megtanulnak dolgozni, önmagukat ellátni, közösségben élni, szabadidejüket hasznosan kitölteni, de önmaguk is lehetnek.
Célunk, hogy lakóinknak segítséget adjunk az élethez a mindennapi teendők elsajátításával, és a közösségi magatartásra és értékteremtő tevékenységre neveléssel.

A szakmai program letölthető word dokumentumban: Letöltés
(Letöltés menete: jobb egérgomb » mentés más néven)

2018  Élet-esély Autistákat Segítő Egyesület